Dit gedeelte bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan deze sectie met behulp van de zijbalk.

Dit gedeelte bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan deze sectie met behulp van de zijbalk.

Dit gedeelte bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan deze sectie met behulp van de zijbalk.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Dit gedeelte bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan deze sectie met behulp van de zijbalk.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Loaded Ink V.O.F.

Happlify is een handelsnaam van de vennootschap onder firma Loaded Ink V.O.F. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondernummer 27162152en is gevestigd aan de Zwolsestraat 76, 2587 VJ te 's-Gravenhage.

Onze Gebruikersvoorwaarden vind je hier en de Privacy disclaimer hier.

 

Artikel 1  Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte gericht aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Happlify.

3. Criteria: de door Happlify gestelde eisen aan Opdrachtgever en/of waaraan de producten en/of diensten van Opdrachtgever dienen te voldoen alvorens de Overeenkomst tot stand komt.

4. Diensten: de Dienst die Happlify aanbiedt, is het exploiteren van een Website voor marketingdoeleinden ten behoeve van de producten en/of diensten van Opdrachtgever.

5. Dienstverlener: De vennootschap onder firma Loaded Ink V.O.F. h.o.d.n. Happlify die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Happlify.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Happlify heeft aangesteld, projecten aan Happlify heeft verleend voor Diensten die door Happlify worden uitgevoerd, of waaraan Happlify een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Happlify, alsmede voorstellen van Happlify voor Diensten die door Happlify aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Happlifywaarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Melding: het door een bezoeker van de Website aan Happlify of een tussenpersoon melden van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op de Website door Opdrachtgever met als doel deze inhoud van Internet te laten verwijderen.

9. Webiste: De Website die door Happlify gebruikt wordt, is: www.happlify.nl. 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Happlify, elke Overeenkomst tussen Happlify en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Happlify wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Happlify aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Happlify is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

 

Artikel 3  Het Aanbod

1. Alle door Happlify gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Happlify is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Happlify het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Happlify gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Termijnen en oplevertijden in het Aanbod van Happlify zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4  Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Happlify heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Happlify te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, mits Opdrachtgever aan de door Happlify gestelde Criteria voldoet.

2. Happlify is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Happlify stelt bepaalde Criteria vast waaraan Opdrachtgever dient te voldoen alvorens de Overeenkomst tot stand komt. Happlify is gerechtigd een opdracht te weigeren indien Opdrachtgever niet aan de door Happlify gestelde Criteria voldoet.

4. Elke Overeenkomst die met Happlify wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Happlify wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Happlify is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5  Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen. tijd.

2. Zowel Opdrachtgever als Happlify kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Happlify ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Tussentijdse beëindiging van een abonnement is niet mogelijk, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever kan de Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Happlify. Opzegging dient te geschieden voor het eind van de overeengekomen abonnementsduur met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 

5. Onverminderd het voorgaande, kunnen zowel Opdrachtgever als Happlify de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Happlify nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 Toegang tot de Dienst

1. Zodra Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding heeft voldaan, verstrekt Happlify de nodige gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) teneinde Opdrachtgever toegang te bieden tot de Dienst c.q. de Website. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht met betrekking tot de geheimhouding van diens inloggegevens zoals door Happlify verstrekt. 

2. Happlify biedt enkel en alleen de Dienst aan. Happlify draagt nimmer de verantwoordelijkheid over het contact tussen Opdrachtgever en de bezoekers van de Website, noch heeft zij enkele invloed op eventuele tussen Opdrachtgever en de bezoekers van de Website gemaakte afspraken. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst. 

2. Happlify spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

3. Happlify zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Happlify garandeert in geen geval een minimumaantal bezoekers op de Website van Opdrachtgever of anderszins enige vorm van garantie met betrekking tot sales, views of clicks.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, inlichtingen en medewerking, waarvan Happlify aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dienst tijdig worden verstrekt aan Happlify. Indien enige door Opdrachtgever verstrekte gegevens gewijzigd dienen te worden, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk deze wijziging tijdig en correct door te geven.

5. Happlify is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Happlify is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Happlify bekend was.

6. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur en programmatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst en dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op de Website up-to-date te houden.

7. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, eindigt hiermee tevens de toegang tot de Dienst.

 

Artikel 7 Beschikbaarheid van de Dienst

1. Happlify zal het nodige onderhoud aan de Website verrichten. Happlify streeft ernaar de Dienst en de toegang tot de Website voor zover als redelijkerwijs mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever..

2. Happlify zal Opdrachtgever van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. Happlify is niet aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud of anderszins tijdelijk het niet beschikbaar zijn van de Website.

3. Happlify is gerechtigd, indien er naar haar uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Website, de toegang tot de Website voor Opdrachtgever en bezoekers (tijdelijk) op te schorten. Happlify zal voor zover nodigde maatregelen nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

4. Indien de Website tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door storing of overmacht, , zal Happlify zich ook inspannen om Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking en zich inzetten deze onderbreking zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

Artikel 8 Notice and Take Down

1. Na ontvangst van een Melding wordt deze door Happlify behandeld en beoordeeld. Voor zover nodig onderneemt Happlify actie op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces.

2. Happlify zal na ontvangst van de Melding indien nodig contact opnemen met de betrokken bezoeker van de Website en/of de Opdrachtgever waar deze melding betrekking op heeft. Opdrachtgever dient de aanwijzingen van Happlify op te volgen met betrekking tot de in verband met de Melding te nemen maatregelen.

3. Indien er volgens Happlify geen sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud stelt Happlify de betrokkene hiervan op de hoogte en motiveert dit.

4. Indien er volgens Happlify sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud zorgt Happlify ervoor dat de betreffende inhoud onverwijld verwijderd wordt.

5. Indien niet tot een eenduidig oordeel wordt gekomen of er al dan niet sprake is van onrechtmatige en/ of strafbare inhoud, stelt Happlify Opdrachtgever op de hoogte van de Melding met het verzoek de inhoud te verwijderen of contact op te nemen met de betrokkene. Indien de betrokkene en Opdrachtgever er niet uitkomen, kan de betrokkene of Happlify overgaan tot het doen van aangifte als hij of zij meent dat het om een strafbaar feit gaat. Gaat het om vermeende onrechtmatige inhoud, dan moet de betrokkene bij voorkeur in staat worden gesteld het geschil met de Opdrachtgever voor de rechter te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet bekend wil maken aan de betrokkene, kan Happlify overgaan tot het verstrekken van NAW-gegevens van Opdrachtgever aan de betrokkene of tot het verwijderen van de betreffende inhoud.

6. Teneinde te voorkomen dat bij de door Happlify te nemen maatregelen méér inhoud dreigt te worden verwijderd dan waarop de Melding betrekking heeft, neemt Happlify steeds de nodige zorgvuldigheidseisen in acht.

7. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de huisregels en gebruikersvoorwaarden van Happlify waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het in acht houden van de Criteria en kwaliteitsstandaard van Happlify. Happlify is gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Dienst tijdelijk te ontzeggen indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst niet langer aan de Criteria voldoet mits Happlify Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en Opdrachtgever het gebrek niet binnen de door Happlify gestelde termijn heeft hersteld voor zover het gebrek redelijkerwijze voor herstel in aanmerking komt.

8. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:

  • Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Happlify, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Bedrijf weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Happlify of eventuele andere Bedrijfs hindert of schade toebrengt.

9. Indien Opdrachtgever enige van bovengenoemde gedragingen vertoont dan wel anderszins schade veroorzaakt ofenige handelingen verricht waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat ditschade toebrengt aande website of de servers (van Happlify) en hiervoor (reeds) door Happlify gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Happlify het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

10. Opdrachtgever vrijwaart Happlify voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Happlify is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden verband houdend met de in lid 8 benoemde gedragingen.

11. Alle aan Opdrachtgever verstrekte inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is Opdrachtgever verboden derden middels deze gegevens de toegang te verstrekken tot de dienst zonder tussenkomst en/of toestemming van Happlify.

12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop zij de Website gebruikt, beveiliging van inloggegevens en meer.

14. Het is Opdrachtgever verboden om inbreuk te plegen van op de Intellectuele Eigendomsrechten van Happlify, alsmede op de goede naam van Happlify.

15. Indien Opdrachtgever content, gegevens en informatie op de Website van Happlify plaatst, komt het gebruik en de inhoud van deze content voor de rekening en risico van Opdrachtgever.Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gegevens, informatie en content die hij op de Website plaatst of laat plaatsen.

16. Happlify behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever indien Happlify schade veroorzaakt door de gedragingen van Opdrachtgever heeft opgelopen.

 

Artikel 9  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Happlify is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Happlify, Happlify een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10  Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Happlify voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de Dienst dienen jaarlijks vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Happlify haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Happlify is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Happlify.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11  Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Happlify zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Happlify meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12  Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Happlify gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Happlify verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Happlify tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Happlify op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13  Opschorting en ontbinding

1. Happlify heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Happlify gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Happlify is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Happlify is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Happlify te vergoeden voor elk financieel verlies dat Happlify lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14  Overmacht

1. Happlify is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Happlify wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Happlify, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Happlify zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Happlify of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Happlify buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Happlify is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15  Beperking van aansprakelijkheid

1. Happlify biedt uitsluitend een Website aan waar Opdrachtgever gebruik van kan maken. Happlify biedt nimmer garanties (als in een aantal clicks, sales, views, omzet en dergelijke) met betrekking tot de Website en sluit voor zover er geen wettelijke bepaling zicht hiertegen verzet alle aansprakelijkheid uit.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Happlify, is Happlify uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Happlify binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Happlify deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Happlify in staat is om adequaat te reageren. 

3. Happlify sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Happlify is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Opdrachtgever vrijwaart Happlify voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Happlify geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Happlify.

5. Happlify is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

6. Happlify garandeert geen toename van views, bezoekers, clicks, sales en dergelijke.

7. Happify is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. Happlify streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.

8. Happlify is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

9. Happlify staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Happlify verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Happlify vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Happlify binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Happlify.

 

Artikel 16  Geheimhouding

1. Happlify en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Happlify bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Happlify is verkregen.

2. Indien Happlify op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Happlify zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Happlify niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Happlify aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Happlify vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Happlify vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Happlify is verspreid

 

Artikel 17  Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Happlify waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle concepten, ontwerpen, modellen en dergelijke berusten uitsluitend bij Happlify en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Happlify rusten te openbaren, te kopiëren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden.

3. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

4. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Happlify wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Partner en/of diens Gebruiker maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Happlify, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Happlify onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 18  Risico-overgang en Vrijwaring

1. Happlify is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Opdrachtgever op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor gegevens betrokken bij het gebruik maken van de Dienst.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Happlify verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Happlify zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Happlify van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Happlify voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Opdrachtgever vrijwaart Happlify voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

6. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Happlify verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19  Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Happlify of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@happlify.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Happlify de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Happlify zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20  Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Happlify en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Happlify heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Happlify en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Den Haag, 4 november 2019

Zoeken